ت لااة ت

حاعار ظاهت ام مظاها وإه بمه،يق ا لااه اوتظاهحا م ه،حعار . للاط كلم ل ا ت ازاجن إ مه أ ن م 3 ُ س د قلا يف للهادب ع نب للاط ك لم لا د هش تس ا ) ( 1 ةم ظ ن ل او ن يناوقلا اهن ع ق ثبن ت ةقيثو ر وتسدلا ) ( 2 ةة تتتتتت ت ةر تتتتتت ا فةاتتتتتت و ة تتتتتت تاةةتتتتتتتتتتم ةفتتتتتتسوتمةتة تتتتتت ت ةا تتتتتتت ة تتتتتتعيهت -1

2023-02-07
    د إيهاب فكري